SINTEF Innovasjon og virksomhetsutvikling
Klikk her for å lage din egen meny av dette objektet
Når ulike verdener møtes
Forskningsrapport
Når ulike verdener møtes
 • tittel: Når ulike verdener møtes - Sluttrapport fra følgestudien av Prosjekt Vandreboka
 • ISBN: 978-82-14-04878-0
 • sidetall: 67
 • sammendrag:
  Dette er sluttrapporten fra SINTEFs evaluering av prosjekt Vandreboka. Her presenteres aktørenes opplevelse av prosjektet, basert på en breddestudie vinteren 2009 og intervjuer og dokumentstudier gjennom hele følgestudien. Rapporten viser at Vandreboka har påvirket struktur-, prosess og resultatkvaliteten i yrkesopplæringen hos de involverte. Studien viste at alle de involverte var fornøyd med hensyn til læringsutbyttet ved bruk av metoden. Deltakerne opplevde at mappevurdering ga et godt grunnlag for å tilegne seg fagkunnskaper, metoden fungerte som effektiv læringsstøtte. Underveisvurdering brukt som redskap for å utvikle læring tilpasset den enkeltes sterke og svake sider har vært sentralt. Det samme har et gjennomgående fokus på planlegging - gjennomføring - vurdering av alle oppgaver. Man har ennå en utfordring i å utnytte andre dokumentasjonsformer enn de skriftlige. Elektroniske dokumentasjonsverktøy har også blitt oppfattet som utfordrende av en del deltakere. Deltakerne opplevde det som naturlig at underveisvurdering kunne telle med ved fastsettelse av sluttkarakter, og så det som naturlig at også andre enn prøvenemnd kunne delta i denne sluttvurderingen. Ved fagprøve har Vandrebok-lærlingene i snitt oppnådd bedre resultater enn lærlinger utenfor Vandreboka. Basert på våre samlede data, mener vi det er grunn til å anta at dette er et resultat av de struktur- og prosessendringer prosjektet har medført. Underveis-vurdering har ført til et mer sammenhengende opplæringsløp gjennom skole og bedrift, og har bidratt til økt, målrettet fokus på læring gjennom hele løpet. Fokus på planlegging - gjennomføring - vurdering og dokumentasjon har vært sentralt i dette. Lærings- og utviklingsteam (LUT) er en viktig del av den økte strukturkvaliteten. Slike møteplasser er nødvendige for å skape mer dialog og dermed mer helhet i det fireårige løpet. Vi ser også at det ennå er et potensiale for å bruke kompetanse mer og bedre på tvers av skole og bedrift. Dette oppleves fortsatt som to atskilte verdener. En sentral utfordring i arbeidet framover ligger på å utvikle systemer for slik gjensidig kompetanseutveksling, og en gjennomført delingskultur i systemet. Studien viser også at det er behov for utvikle vurderingsredskaper tilpasset de ulike virkeligheter; ulike fag og bransjer.
 • nedlasting: http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/GSU/sintef_a15401_web_ab.pdf
 • publisert: 2010-03-30
 • gradering: Åpen
 • gradering forside: Åpen
 • rapportnummer: SINTEF A15401
 • bibsys: 100943748
 • SINTEFs publikasjonsbase: 125835