SINTEF Innovasjon og virksomhetsutvikling
Klikk her for å lage din egen meny av dette objektet
Kjønn i skolens rådgiving - et glemt tema?
Forskningsrapport
Kjønn i skolens rådgiving - et glemt tema?
 • tittel: Kjønn i skolens rådgiving - et glemt tema?
 • ISBN: 978-82-14-04858-2
 • sidetall: 54
 • sammendrag:
  Rapporten er en av flere rapporter i prosjektet "Rådgiving i norsk skole" som gjennomføres av SINTEF og er et kratleggings- og evalueringsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Denne rapporten ser særlig på i hvilken grad kjønnsperspektivet er en del av rådgivingen i skolen. For å belyse dette benytter vi oss av både kvalitativt og kvantitativt datamateriale. I tillegg har vi viet betydelig plass til å belyse viktige teoretiske perspektiver på feltet og hvilke prosjekter som har vært gjennomført tidligere, med tanke på å kartlegge status på feltet i dag. Hovedperspektivet i rapporten tar utganspunkt i det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet og rådgivingen i skolens arbeid i forhold til å oppmuntre elever til å gjøre utradisjonelle yrkes- og utdanningsvalg i henhold til kjønn. Studien viser at det er svært lite fokus og tiltak angående dette, og kjønnsperspektivet i rådgivingen karakteriseres som et ikke-tema. Det etterlyses en tung, strategisk satsing fra politisk hold, som et ledd i å motarbeide det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet som stadig reproduseres gjennom ungdoms yrkes- og utdanningsvalg. Til slutt i rapporten fremhever vi flere tiltak som vil være fruktbare i et videre arbeid. Disse handler blant annet om å gi elever konkrete opplevelser i forskjellige yrker, særlig de som er utradisjonelle i henhold til elevens kjønn, for gjennom dette å gi dem et bredere erfaringsgrunnlag å velge ut i fra. For å få dette til er det også viktig med rollemodeller, altså å la elevene se at det går an å være både kvinne og bilmekaniker samtidig. Videre er det viktig at de som velger utradisjonelt blir ivaretatt som en minoritet og at ulike tiltak gjøres for å minimalisere unødige hindringer for gjennomføring av valgene. Gjennom slike og andre tiltak kan tretten til å velge et hvilket som helst yrke bli en reell rett og noe som både samfunn, individ og arbeidsmarked vil nyte godt av. Men det krever en betydelig satsing fra øverste politiske hold.
 • nedlasting: /dok/sintef_a13924.pdf
 • publisert: 2010-01-11
 • gradering: Åpen
 • gradering forside: Åpen
 • rapportnummer: SINTEF A13924
 • bibsys: 100189466
 • SINTEFs publikasjonsbase: